31 marca 2023 Udostępnij

Czym jest świadczenie pielęgnacyjne?

​Świadczenie pielęgnacyjne to świadczenie pieniężne, o które mogą starać się osoby, które nie podejmują pracy lub rezygnują z niej w celu sprawowania opieki nad osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności. Poniższy artykuł przedstawi więcej szczegółów.   

Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne? 

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą ma:

  • matka bądź ojciec,
  • przysługuje ono także opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • rodzinie zastępczej - spokrewnionej,
  • innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,

jeżeli osoby te rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy na rzecz opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności. Taka osoba musi mieć stałą bądź długotrwałą opiekę lub konieczną pomoc innej osoby. Musi być osobą z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji  oraz podlegać konieczności stałego współudziału opiekuna. 

Świadczenie pielęgnacyjne może także zostać nadane rolnikom. Jednak, by tak się stało konieczne jest, zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego. Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa potwierdza się dokumentem składnym pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego określa się na czas nieokreślony, chyba że osoby, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności, mają wdane je na czas określony. Kiedy osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mają je na określony czas, wtedy ustala się świadczenie do ostatniego dnia miesiąca, kiedy upływa termin ważności tego orzeczenia. 

Kiedy nie obowiązuje świadczenie pielęgnacyjne? 

Są przypadki kiedy nie można uzyskać świadczenia pielęgnacyjnego. Jednym z nich jest sytuacja, gdy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego bądź zasiłku opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 roku. W momencie zbiegu się tych świadczeń przysługuje jedno, wybrane przez daną osobę. 

Świadczenie pielęgnacyjne nie jest też możliwe w momencie pobierania innego świadczenia emerytalno rentowego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zasiłku, zasiłku stałego czy renty socjalnej. 

Świadczenia pielęgnacyjne, a składki emerytalno-rentowe?   

Z wypłatą świadczenia emerytalno-rentowego jest pobierana składka. W przyszłości umożliwia ona nabycie uprawnień emerytalnych dla osób, które pobierają to świadczenie. Składka opłacana jest przez wójta, burmistrza bądź prezydenta przez okres pozwalający na uzyskanie okresu ubezpieczenia. Dla kobiet jest to 20 lat, natomiast dla mężczyzn 25 lat. Kwota pobieranego świadczenia to podstawa wymiaru składki. 

Natomiast osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne i mają już osiągnięty wiek emerytalny nie muszą rezygnować ze świadczenia i przechodzić wtedy na emeryturę. Ustawa nie nakazuje wtedy tej osobie złożenia wniosku o emeryturę. Organ wypłacający świadczenie nie może nakazać opiekunowi wystąpienia do ZUS o ustalenie prawa do otrzymywania emerytury. Przez prawo do emerytury można rozumieć decyzję, która pozwala na to świadczenie. 

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego?

Od 2023 roku wysokość świadczenia wynosi 2458 złotych w wymiarze miesięcznym. Wysokość tego świadczenia jest co roku waloryzowana. Świadczenie za niepełne miesiące kalendarzowe jest wpłacane w wysokości 1/30 dodatku za każdy dzień w miesiącu. Natomiast kwotę dodatku powstałą za niepełny miesiąc należy zaokrąglić 10 groszy w górę. 

Potrzebne informacje również odnośnie świadczeń można przeczytać na Helpfind.

Artykuł sponsorowany

Redakcja

farmactive.pl

Komentarze (0)